Privacy (test)

Wanneer u bij NL Healthcare Clinics (Huidziekenhuis Dermicis, Oogziekenhuis Zonnestraal, Orthopedium, Medinova, Nedspine) komt voor een consult of behandeling, doen we er alles aan om u de beste zorg te leveren. Dit doen we samen met u. Daarom zijn er een aantal regels waar we onszelf aan houden en waarvan we u vragen zich aan te houden.

De onderlinge relatie tussen patiënt en zorgverlener, zoals de rechten en plichten van beiden, zijn onder meer vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder vindt u meer informatie over de belangrijkste onderdelen van deze rechten en plichten. Meer informatie vindt u in het klachtenreglement, ons privacystatement.

Opvragen of wijzigen van persoonsgegevens/dossier

Rechten vanuit privacy wetgeving
Wij helpen u graag met al uw verzoeken rondom de verwerking van uw persoonsgegevens zoals:

 • het opvragen van inzage in of een kopie van uw patiëntendossier;
 • verwijderingsverzoek van gegevens;
 • wijzigen van gegevens;

Via onderstaande formulier kunt u op een veilige manier zo'n verzoek bij ons indienen. Wij vragen u om ons alle informatie te geven die gevraagd wordt, zodat wij uw verzoek snel en adequaat kunnen afhandelen.

Ga naar dit formulier indien u patiënt, ouder, voogd of contactpersoon(gemachtigde) bent: Formulier verzoeken persoonsgegevens patiënt/cliënt.

Mocht het invullen van het formulier niet lukken, dan kunt u een e-mail met uw verzoek sturen naar rechtenavg@nlhealthcareclinics.com. Leest u de uitleg in het formulier goed door en geef alle informatie die gevraagd wordt. Dan kunnen we uw verzoek snel oppakken.

Plicht tot geven van correcte en volledige informatie

U heeft als patiënt de plicht om uw arts de juiste informatie te verstrekken, zodat de juiste diagnose gesteld kan worden en, indien gewenst, de juiste behandeling ingezet kan worden. Zo wordt van u verwacht een recente en up-to-date medicatie overzicht te overhandigen en inzicht in uw medische geschiedenis te geven. Een actueel medicatie overzicht kan u bij uw apotheker opvragen. Voor meer informatie over het geven van correcte informatie tijdens uw bezoek, verwijzen wij u graag naar onze patiëntveiligheidskaart die hieronder te downloaden is.

Legitimatieplicht

Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht de identiteit van haar patiënten te controleren. Bij een eerste bezoek aan een van onze NL Healthcare Clinics klinieken moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument). Elke patiënt moet zich kunnen legitimeren, dit geldt voor alle leeftijden.

Legitimatie kan ook worden gevraagd in verband met de juiste registratie in het patiëntenbestand en ter voorkoming van misbruik van patiëntendossiers en verzekeringsgegevens. Ook kan gevraagd worden het verzekeringsbewijs te laten zien.

Tijdens uw bezoek wordt mogelijk op meerdere momenten gevraagd om uw naam en geboortedatum te bevestigen ter controle van identiteit. Zo voorkomen we dat u voor een ander aangezien wordt tijdens de zorgverlener. Bij uw eerste bezoek wordt er ook een foto van u gemaakt voor in het medisch dossier. Ook deze dient ter identificatie. U mag het maken van deze foto ook weigeren. In dat geval zult u zich wel elk bezoek opnieuw moeten legitimeren met uw ID-bewijs.

Rechten (informatieverschaffing, zorgverlener, second opinion, behandeling stoppen)

De arts is verplicht u te informeren over de behandeling. Dit houdt in dat de arts u in ieder geval over het onderstaande duidelijke informatie moet geven:

 • de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling;
 • mogelijke voordelen en nadelen van de behandeling;
 • mogelijke risico’s die daaraan verbonden zijn;
 • waarschijnlijkheid van succes;
 • alternatieve behandelingen of onderzoeken;
 • uw gezondheidssituatie en vooruitzichten in het kader hiervan;
 • mogelijk resultaat van niet behandelen;
 • de naam van de persoon die de behandeling uitvoert;
 • de wijze waarop nazorg wordt ingericht en eventueel uw eigen rol hierin.

Als iets niet duidelijk is, is het belangrijk dat u dit bij uw arts aangeeft, zodat hij verduidelijking kan geven. Zo weet u wat u kunt verwachten.

Om u als patiënt te helpen de belangrijke vragen te stellen aan de arts hebben de patiëntfederatie en de Federatie medisch specialisten in een gezamenlijk initiatief hier informatie voor beschikbaar gesteld: 3 goede vragen.

Recht op niet weten
U kan er ook voor kiezen om geen informatie te krijgen. Uw arts zal u dan niet informeren, mits dit niet schadelijk is voor uzelf of anderen en niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen die de arts heeft.

Rechten zorgverlener
Uw behandeld arts heeft het recht zijn eigen beslissing te nemen. Als hij/zij vindt dat een behandeling medisch niet noodzakelijk is, of als hij/zij vanwege zwaarwegende reden(en) de behandeling niet kan uitvoeren of de behandelrelatie niet voort kan zetten, staat hij/zij hiertoe in zijn/haar recht. De arts moet u echter wel informeren waarom hij/zij deze behandeling niet uit wil voeren en moet u eventuele alternatieve mogelijkheden aanbieden.

Recht op het stoppen van behandeling
U heeft het recht om een behandeling te weigeren of het zorgtraject stop te zetten. Dit moet u kenbaar maken bij uw arts. Bespreek uw twijfel altijd met uw zorgverlener. De zorgverlener vertelt u wat de gevolgen zijn van uw eventuele besluit. Bespreek het op tijd als u wilt stoppen met een behandeling.

Recht op een tweede blik (second opinion)
U kunt altijd een second opinion vragen bij een andere arts. In principe neemt deze de behandeling niet over. De arts zal u alleen zijn oordeel geven over uw situatie. Voor een second opinion heeft u wel een nieuwe verwijsbrief van de huisarts nodig, die specifiek voor de second opinion is verstrekt. Vraag ook altijd na bij uw zorgverzekeraar of zij een second opinion vergoeden, dit is namelijk niet altijd het geval. Indien u verder behandeld wenst te worden bij de arts die uw second opinion uitvoert, heeft u een nieuwe verwijsbrief nodig waarop staat ‘overname van behandeling’, tenzij dit al vermeld staat op de verwijsbrief van de second opinion.

Overige rechten en plichten

 • Er wordt van u verwacht dat u de adviezen en instructies van uw arts omtrent de behandeling opvolgt. Dit betreft de gedragingen voor en na de operatie en de controlebezoeken.
 • Om de behandeling vergoed te kunnen krijgen van uw zorgverzekeraar moet u voor iedere nieuwe klacht een nieuwe verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist bij ons inleveren.
 • Respecteer de (andere) patiënten en de medewerkers van onze organisatie en ook de privacy van deze mensen. Maak niet ongevraagd foto’s of andere (beeld)opnames van andere patiënten of onze medewerkers.
 • U mag geluidsopnames maken van het gesprek met uw zorgverlener. Een geluidsopname kan ondersteunend zijn voor het begrijpen van de verkregen informatie, wat kan leiden tot betere informatieoverdracht en gezamenlijke besluitvorming. Deze opnames zijn alleen voor privégebruik en mogen niet zonder toestemming van de zorgverlener openbaar gemaakt worden.
 • We vragen u achter de streep voor de balie te blijven staan of op gepaste afstand te wachten.
 • Wij staan geen ongewenste intimiteiten, discriminatie, geweld, wapens, diefstal, vandalisme, alcohol en drugs toe.
 • Wij staan geen (digitale) stalking toe van onze medewerkers.
 • Wanneer u uw recht om reanimatie te weigeren wil doen gelden wordt van u verwacht dit op correcte wijze kenbaar (met behulp van een codicil) te maken voorafgaand op een (ingrijpende) behandeling.
 • Heeft u een klacht over bijvoorbeeld de geleverde zorg, onze medewerkers of uw omtrent privacy verwijzen we u naar onze klachtenprocedure.

Kortom we vragen van u en/of uw bezoek om actief deel te nemen aan uw zorgproces, zodat u de zorg ontvangt die het beste bij uw behoeften aansluit.

Toestemming vragen/geven over uw behandeling

Wie beslist? Toestemming geven
U hebt het recht om zelf te beslissen over uw behandeling. U beslist bijvoorbeeld of u een bepaald onderzoek of operatie wilt of niet. De zorgverlener heeft uw mondelinge toestemming nodig om te starten met een behandeling. Deze toestemming wordt meestal niet expliciet gevraagd. Als u naar onze klinieken komt voor een onderzoek of ingreep gaan wij ervan uit dat u impliciet toestemming geeft voor onderzoek en bepaalde behandelingen.

Geïnformeerde toestemming
Er zijn echter ook behandelingen waarbij de arts wel altijd expliciet om uw toestemming moet vragen voordat de behandeling uitgevoerd wordt. Bijvoorbeeld voor een operatieve ingreep. Uw expliciete toestemming geeft u in deze gevallen doormiddel van ondertekenen van ons toestemmingsformulier. In dit toestemmingsformulier bevestigt u dat u op de hoogte bent van de mogelijke risico’s en/of complicaties, alsmede alternatieven van de ingreep. Ook bevestigt u de ontvangen informatie te hebben begrepen. Het toestemmingsformulier ontvangt u van uw zorgverlener wanneer dit van toepassing is.

Wils- en handelingsonbekwaamheid

Wils-onbekwaamheid
Wanneer de patiënt de informatie over de behandeling niet kan begrijpen en afwegen en de gevolgen van zijn besluit niet kan inzien, spreken we van wils-onbekwaamheid. De arts bepaalt in principe of iemand wils-onbekwaam is. Iemand anders moet dan de beslissing over wel of niet een medische behandeling nemen. Dat kan bijvoorbeeld iemand uit de eigen (familie)kring zijn. 

Handelingsonbekwaamheid
Soms zijn mensen handelingsonbekwaam. Dat geldt voor medische ingrijpen voor minderjarigen jonger dan 16 jaar en bijvoorbeeld voor mensen die onder curatele zijn gesteld door de rechter. In dat geval mag iemand niet zelf bepaalde beslissingen nemen. Zolang iemand niet wilsonbekwaam kan die persoon nog wel steeds zelf beslissing over het wel of niet ondergaan van een bepaalde medische ingreep. 

Contactpersoon uw dossier

U kunt in uw patiëntendossier laten vastleggen dat uw partner, een familielid (bijvoorbeeld een van uw kinderen) of een vriend contactpersoon is. Alleen indien een dergelijke derde geregistreerd staan als contactpersoon verstrekken wij informatie over u, bijvoorbeeld informatie over afspraken, behandelingen en resultaten. Na uw overlijden kan in beginsel ook alleen een contactpersoon informatie uit uw patiëntendossier bij ons opvragen. Indien u wilt dat wij informatie delen met bijvoorbeeld uw partner of uw zoon/dochter, dan vragen wij u dit expliciet aan te geven bij uw eerste consult zodat wij dit goed kunnen vastleggen.

Minderjarig

Ten aanzien van minderjarigen jonger dan 12 jaar beslissen de ouders of de voogd over het wel of niet ondergaan van een medische behandeling. Minderjarigen van 12 tot 16 jaar beslissen samen met de ouders of voogd. Zij hebben allebei net zoveel inspraak in de beslissing. Als zij het niet eens worden, dan bepaalt de zorgverlener wat in het belang van de patiënt is. Minderjarigen van 16 jaar en ouder mogen zelfstandig beslissingen nemen. Alleen zij hebben recht op informatie. De ouders of voogd heeft dan toestemming nodig van de minderjarige van 16 en 17 jaar voor het opvragen van informatie of het aanwezig zijn bij een consult. Het is van belang dit goed vast te leggen in het patiëntendossier.

Bij gescheiden ouders met gezamenlijk gezag is altijd toestemming van beide ouders vereist. Bij twijfel kunnen wij u vragen een recent uittreksel van het gezagsregister te overleggen.   

Beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak. Te denken valt aan (para)medisch personeel zoals dermatologen bij Dermicis, optometristen bij Zonnestraal en verpleegkundigen bij onze orthopedische klinieken. Deze zorgprofessionals werken onder een zelfstandig beroepsgeheim en of een geheimhoudingsplicht.

Naast de zorgprofessional die direct bij uw zorg betrokken is, zijn er ook professionals die achter de schermen betrokken zijn bij het waarborgen van goede en veilige zorg. Te denken valt aan managers van de klinieken en medewerkers van stafafdeling zoals Kwaliteit & Veiligheid. NL Healthcare Clinics doet er alles aan om de informatie die voor deze werkzaamheden beschikbaar is minimaal, alleen noodzakelijk en waar mogelijk anoniem is. Deze professionals zijn allen gebonden aan de geheimhoudingsplicht.

Informatie (dossier) doorsturen aan derden

Verzoek tot doorsturen van informatie
U heeft het recht NL Healthcare Clinics te verzoeken uw gegevens door te sturen naar een andere arts, een zorginstelling of een zorgverzekeraar. In de praktijk is het niet altijd technisch mogelijk om gegevens rechtstreeks door te sturen. Soms kan het dan sneller en handiger zijn om een kopie van het dossier op te vragen en deze zelf mee te nemen naar de andere zorginstelling of arts. Wanneer u uw verzoek goed uitlegt kunnen wij met u meedenken wat de beste manier is om uw informatie naar de andere arts of zorginstelling aan te leveren. Een verzoek voor het doorsturen van informatie kunt u indienen via à link naar OneTrust formulier.

Zorgverleners en/of instellingen
Wij versturen altijd een terugkoppeling naar uw huisarts van uw consult(en) en behandeling(en) bij ons. Dit doen we zodat er altijd één zorgverlener het overzicht heeft van uw gezondheid, wat de kwaliteit en veiligheid van zorg ten goede komt.

NL Healthcare Clinics verstrekt geen gegevens aan andere zorgverleners en/of -instellingen zonder daarvoor toestemming van u als patiënt te hebben ontvangen. Wanneer de andere zorgverlener en/of –instelling namens u informatie bij ons opvraagt zullen we deze alleen verstreken wanneer dit verzoek bevestigd wordt met een machtigingsformulier waarmee u de betreffende zorginstelling machtigt om informatie bij ons op te vragen. Een dergelijk formulier zou u door de andere zorgverlener en/of –instelling aangeboden moeten worden.

Het kan ook voorkomen dat uw zorgverlener van NL Healthcare Clinics informatie wil opvragen bij een andere zorgverlener en/of –instelling. Hiervoor gebruiken we het volgende machtigingsformulier zorgverlener.

Andere derden
Soms zijn wij wettelijk verplicht om de persoonsgegevens die wij verzamelen en bewaren voor de uitvoering van onze dienstverlening aan derden te verstrekken. U moet hierbij denken aan zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd, politie en justitie of de FIOD-ECD. Wij zullen uw gegevens echter nooit doorgeven zonder een controle of wij daar in die situatie toe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of een rechtsgeldig bevel. In alle andere gevallen verstrekken wij geen gegevens aan derden zonder uw toestemming.

Derden kunnen een verzoek tot inzage indienen via Onetrust of per brief gericht aan de afdeling privacy en informatiebeveiliging.

Vastleggen van gegevens in medisch dossier

Voor uw behandeling legt uw zorgverlener een medisch dossier aan. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede zorgverlening worden vastgelegd, zoals:

 • Uw naam;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • BSN nummer;
 • gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen;
 • gegevens uit de verwijsbrief van uw huisarts;
 • observaties die van invloed kunnen zijn op het zorgproces;
 • gegevens die uw arts met uw toestemming heeft opgevraagd. Bijvoorbeeld bij uw huisarts of een medisch specialist in een ander ziekenhuis.

In ons privacystatement (onderaan pagina te downloaden) vindt u meer informatie over het verwerken van informatie, bewaartermijnen en informatie beveiliging.  

  Reactietermijn en voldoen of afwijzen van verzoek

  Wanneer we uw identiteit hebben kunnen verifiëren aan de hand van uw identiteitsbewijs streven wij ernaar om een verzoek tot inzage of een kopie binnen een werkweek af te handelen. Alle overige verzoeken handelen we zo snel mogelijk af, in principe binnen één maand. Onder afhandelen verstaan we het voldoen aan uw verzoek of het onderbouwd afwijzen van uw verzoek.

  Het afwijzen van een verzoek kan alleen wanneer daar gegronde redenen voor zijn, voorbeelden hiervan zijn:

  • Een verwijderingsverzoek wordt afgewezen omdat de behandelend arts  het aannemelijk acht dat het bewaren van de gegevens noodzakelijk is voor u of anderen.
  • Een wijziging of verwijderingsverzoek wordt afgewezen omdat een wettelijke bepaling dit verbiedt.
  • Een inzage verzoek door familie wordt afgewezen omdat daar geen toestemming voor is gegeven door u als patiënt.
  • Een behandelend arts is niet verplicht een wijzigingsverzoek uit te voeren. In dat geval kunt u ene door u afgegeven verklaring laten opnemen in het dossier.

  Machtiging uw dossier

  U kunt iemand machtigen uw dossier namens u in te zien of namens u een afschrift te vragen. De aanvrager moet dan een schriftelijke machtiging, voorzien van uw handtekening, en een kopie van uw legitimatiebewijs, overleggen. Ga naar het Machtigingsformulier.

  Veilig informatie mailen

  Steeds meer bedrijven binnen de zorg werken met versleutelde e-mails om zo op een veilige manier om te gaan met (patiënt)gegevens. Bij NL Healthcare Clinics wordt er veel gewerkt met privacygevoelige informatie. Het is belangrijk te voorkomen dat deze gegevens in verkeerde handen terechtkomen. Wanneer onze medewerkers privacygevoelige informatie versturen, doen ze dit beveiligd via de e-mail. Een e-mail wordt in principe verzonden vanuit het EPD of via Zivver. Voor het ontvangen van berichten via Zivver is het nodig dat u beschikt over een recente browser. Dit in verband met beveiligingseisen vanuit Zivver. Indien beveiligd mailen van medische gegevens niet mogelijk is, versturen wij in principe de informatie per post naar u toe. Op deze manier zorgen wij er voor dat de privacy van onze patiënten altijd gewaarborgd blijft zie www.zivver.nl of download hieronder informatiefolder over Zivver.

  Contact

  Mocht u nog vragen hebben over dit document dan kunt u altijd contact met ons opnemen via ons centrale telefoonnummer: 088 877 77 77.

  naar boven