Rechten & Plichten

  Wanneer u bij Oogziekenhuis Zonnestraal komt voor een consult of behandeling, doen we er alles aan om u de beste zorg te leveren. Dit doen we samen met u! De onderlinge relatie tussen patiënt en hulpverlener, zoals de rechten en plichten van beiden, zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

  Rechten

  Recht op informatie

  De arts is verplicht u te informeren over de behandeling. Dit houdt in dat de arts u in ieder geval over het onderstaande duidelijke informatie moet geven:

  • de naam van de persoon die de behandeling uitvoert
  • de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling
  • mogelijke voordelen en nadelen van de behandeling
  • mogelijke risico’s die daaraan verbonden zijn
  • waarschijnlijkheid van succes
  • alternatieve behandelingen of onderzoeken
  • uw gezondheidssituatie en vooruitzichten in het kader hiervan
  • mogelijk resultaat van niet behandelen
  • nazorg

  Als iets niet duidelijk is, is het belangrijk dat u dit bij uw arts aangeeft, zodat hij verduidelijking kan geven. Zo weet u wat u kunt verwachten.

  Recht om informatie te weigeren
  U kunt er ook voor kiezen om geen informatie te krijgen. Uw arts zal u dan niet informeren, mits dit niet schadelijk is voor uzelf of anderen. Daarnaast heeft u het recht om te bepalen welke informatie over uw  zorg aan familie  onder welke omstandigheden, wordt verstrekt.

  Wie beslist? Toestemming geven
  U hebt het recht om zelf te beslissen over uw behandeling. U beslist bijvoorbeeld of u een bepaald onderzoek of operatie wilt of niet.

  De zorgverlener heeft uw mondelinge toestemming nodig om te starten met een behandeling. Deze toestemming wordt meestal niet expliciet gevraagd. Als u naar ons ziekenhuis komt voor een onderzoek of ingreep gaan wij ervan uit dat u het eens bent met wat er gaat gebeuren. Voor bepaalde behandelingen moet de arts wel altijd expliciet uw toestemming vragen,  voordat de behandeling uitgevoerd wordt. Dit geldt  bijvoorbeeld voor een operatieve ingreep.

  Als u instemt met een operatieve ingreep, dan moet  u vooraf een toestemmingsformulier ondertekenen. In dit toestemmingsformulier bevestigt u dat u op de hoogte bent van de mogelijke risico’s en/of complicaties, alsmede alternatieven van de ingreep. Ook bevestigt u de ontvangen informatie te hebben begrepen.

  Wilsonbekwaamheid
  Wanneer iemand de informatie over de behandeling niet kan begrijpen of afwegen en de gevolgen van zijn besluit niet kan inzien, spreken we van wilsonbekwaamheid. Iemand anders moet de beslissingen dan nemen. Dat kan bijvoorbeeld iemand uit de eigen (familie)kring zijn.

  Een tweede blik (second opinion)
  U kunt altijd een second opinion vragen bij een andere arts. In principe neemt deze de behandeling niet over. De arts zal u alleen zijn oordeel geven over uw situatie. Voor een second opinion heeft u wel een nieuwe verwijsbrief van de huisarts nodig, die specifiek voor de second opinion is verstrekt. Vraag ook altijd na bij uw zorgverzekeraar of zij een second opinion vergoeden, dit is namelijk niet altijd het geval. Indien u verder behandeld wenst te worden bij de arts die uw second opinion uitvoert, heeft u een nieuwe verwijsbrief nodig waarop staat ‘overname van behandeling’, tenzij dit al vermeld staat op de verwijsbrief van de second opinion.

  Vastleggen van gegevens in medisch dossier
  Voor uw behandeling legt uw behandelend arts een medisch dossier aan. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor  een goede hulpverlening worden vastgelegd, zoals:

  • uw naam
  • geboortedatum
  • gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen
  • gegevens uit de verwijsbrief van uw huisarts
  • gegevens die uw arts met uw toestemming heeft opgevraagd. Bijvoorbeeld bij uw huisarts of een medisch specialist in een ander ziekenhuis.

  Wanneer uw behandelend arts u doorverwijst naar een arts buiten Oogziekenhuis Zonnestraal, worden uw gegevens aan deze arts verstrekt. Tevens worden uw gegevens na ontslag, aan de huisarts verstrekt, tenzij u hier uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.

  U heeft het recht Oogziekenhuis Zonnestraal te verzoeken uw gegevens door te sturen naar een andere arts, een medische instelling of zorgverzekeraar.

  Recht op stoppen of weigeren van behandeling of reanimatie
  U heeft het recht om een behandeling te weigeren of het zorgtraject stop te zetten. Ook heeft u het recht om reanimatie te weigeren.  Dit moet u kenbaar maken bij uw arts. Bespreek uw twijfel altijd met uw zorgverlener. De zorgverlener vertelt u wat de gevolgen zijn van uw besluit. Bespreek het op tijd als u wilt stoppen met een behandeling. Anders kan de zorgverlener u hiervoor laten betalen. De zorgverlener zal uw beslissing respecteren.

  Geheimhoudingsplicht
  Alle medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak. Te denken valt aan oogartsen, optometristen, en Technisch Oogheelkundige Assistenten. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

  Meer informatie over uw rechten en plichten als patiënt
  Mocht u nog vragen hebben over dit document dan kunt u altijd contact met ons opnemen via ons centrale nummer: 08 88 77 77 77.

  Dossier opvragen

  Wij helpen u graag met al uw verzoeken rondom de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder het opvragen van een kopie van uw patiëntendossier. Via onderstaande formulieren kunt u op een veilige manier zo'n verzoek bij ons indienen. Wij vragen u om ons alle informatie te geven die gevraagd wordt, zodat wij uw verzoek snel en adequaat kunnen afhandelen. 

  Klik hier voor het formulier indien u patiënt, ouder, voogd of contactpersoon (gemachtigde) bent--> Formulier verzoeken persoonsgegevens patiënt

  Klik hier voor het formulier indien u geen patiënt bent--> Formulier verzoeken persoonsgegevens

  Mocht het invullen van het formulier niet lukken, dan kunt u een e-mail met uw verzoek sturen naar rechtenavg@nlhealthcareclinics.com
  Indien u een derde (al dan niet gemachtigd bent), verzoeken wij u een e-mail te sturen naar rechtenavg@nlhealthcareclinics.com

  Klik onder 'Downloads' voor het machtigingsformulier voor het opvragen en inzage van een medisch dossier.

  Vertrouwelijkheid van informatie
  Uw gegevens worden voor een aantal doeleinden gebruikt. Onderstaande doeleinden zijn de meest voorkomende, andere doeleinden kunt u terugvinden in ons privacy statement. 

  • Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie;
  • Uw gegevens worden aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven;
  • Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor de kwaliteitsbewaking en –verbetering en onderzoek.

  Zodra uw behandelend arts uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven of in het privacy statement is aangegeven dan zal u daarover geïnformeerd worden. Uw toestemming is dan namelijk noodzakelijk.

  Beveiliging van uw gegevens
  Oogziekenhuis Zonnestraal zorgt ervoor dat uw dossier veilig wordt opgeslagen, dat de gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen.

  Bewaartermijn van uw dossier
  De standaard bewaartermijn voor het bewaren van uw gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat uw arts de gegevens langer dan vijftien jaar moet bewaren, bijvoorbeeld omdat hij u alleen goede zorg kan bieden als de gegevens bewaard blijven. U kunt hierbij denken aan langlopende of terugkerende behandelingen. Indien u wilt dat uw dossier langer bewaard blijft, kunt u daarvoor een verzoek indienen bij uw behandelend arts of de coördinator van de polikliniek.

  Plichten

  Plichten patiënt
  Wanneer u bij ons komt voor een consult of behandeling, doen we er alles aan om u de beste zorg te leveren. Dit doen we samen met u. Daarom zijn er ook een aantal regels waar we u vragen aan te houden.

  Legitimeren
  Per 1 januari 2006 zijn zorgaanbieders wettelijk verplicht de identiteit van haar patiënten te controleren. Bij een eerste bezoek aan Oogziekenhuis Zonnestraal moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument). Elke patiënt moet zich kunnen legitimeren. Dit geldt ook voor kinderen van 0-14 jaar.

  Sinds 26 juni 2012 zijn de bijgeschreven kind(eren) in het paspoort niet meer geldig. Het paspoort van de ouder blijft echter wel geldig tot en met de verloopdatum vermeld in het paspoort. Kinderen zijn (dus) wettelijk verplicht om een geldig legitimatie bewijs te hebben.

  Legitimatie kan ook worden gevraagd in verband met de juiste registratie in het patiëntenbestand en ter voorkoming van misbruik van patiëntendossiers en verzekeringsgegevens. Ook kan gevraagd worden het verzekeringsbewijs te laten zien.

  Gedragingen

  • U heeft als patiënt de plicht om uw arts de juiste informatie te verstrekken, zodat de juiste diagnose gesteld kan worden en, indien gewenst, de juiste behandeling ingezet kan worden.
  • Voor een eventuele ingreep of behandeling moet  u  een recente medicijnlijst aan uw arts geven en ons op de hoogte stellen van uw medische historie.
  • Er wordt van u verwacht dat u de adviezen en instructies van uw arts omtrent de behandeling opvolgt. Dit betreft de gedragingen voor en na de operatie, en met name het druppelen en de controle bezoeken.
  • Om de behandeling vergoed te kunnen krijgen van uw zorgverzekeraar moet u voor iedere nieuwe klacht een nieuwe verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist bij ons inleveren.
  • Respecteer de (privacy van) (andere) patiënten en medewerkers.
  • Wij staan geen ongewenste intimiteiten, discriminatie, geweld, wapens, diefstal, vandalisme, alcohol en drugs toe.

  Kortom: wij vragen van u en/of uw familie om actief deelnemen aan uw zorgproces, zodat u de zorg ontvangt die het beste bij uw behoeften aansluit.

  Afspraak op de polikliniek
  Om te zorgen dat alle gegevens die patiënten verstrekken vertrouwelijk blijven, vragen wij u om bij de balie achter de streep of op gepaste afstand te wachten.

  Rechten hulpverlener
  Uw behandeld arts heeft het recht zijn eigen beslissing te nemen. Als hij/zij vindt dat een behandeling medisch niet noodzakelijk is, of als hij/zij vanwege zwaarwegende reden(en) de behandeling niet kan uitvoeren of de behandelrelatie niet voort kan zetten, staat hij/zij hiertoe in zijn/haar recht. De arts moet u echter wel informeren waarom hij/zij deze behandeling niet uit wilt voeren en moet u eventuele alternatieve mogelijkheden aanbieden.

  Klachten

  Wanneer u klachten heeft over uw zorgnota, willen wij u vriendelijk verzoeken om contact op te nemen met onze zorgadministratie afdeling. Bel daarvoor met ons landelijk telefoonnummer 088 877 77 77.

  Wanneer u een klacht heeft of wanneer u ergens ontevreden over bent, vragen wij u dit eerst voor te leggen aan de betrokkene(n). Vindt u dit lastig om te doen of is dit niet mogelijk, dan kunt u uw klacht ook schriftelijk indienen. Wij zullen uw klacht met uiterste zorg in behandeling nemen.

  U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris:

  Email:
  klachtenfunctionaris@oogziekenhuiszonnestraal.nl

  Post:
  Oogziekenhuis Zonnestraal
  T.a.v. de klachtenfunctionaris
  Postbus 206
  3800 AE Amersfoort

  Klachtenreglement - en regeling
  naar boven